‘சங்கத் தமிழ் மாலை’

July 29, 2017 § Leave a comment


‘சங்கத்தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே’ என்று ஆண்டாள் கூறும்போது, ‘சங்கம்’ என்ற சொல்லுக்குத்’தொகுதி’ என்ற பொருள். முப்பது பாடல்கள் அடங்கிய ஓரு தமிழ் மாலைக் கட்டியதைக் குறிப்பிடுக்கின்றார். பன்னெடுங்காலமாக வெவ்வேறு நூற்றாண்டுகளில், வாய்மொழி மரபில் வழங்கிய பாடல்கள் பொது சகாப்தம் ஆறாம் நூற்றாண்டில் தொகுக்கப் பெற்ற போது இத் தொகுதியைக் குறிக்க ‘சங்கப் பாடல்கள்’ (anthologies) என்ற சொல்லாட்சி உருவாகியிருக்கக் கூடும். ‘சங்கம்’ என்பது ஒரு நிறுவனத்தைக் (Academy) குறிக்கும் அளவில் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. இது ‘இறையனார் அகப்பொரூள் உரை’ (9ம் நூற்றாண்டில்) கட்டி விட்ட கற்பனை.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ‘சங்கத் தமிழ் மாலை’ at இந்திரா பார்த்தசாரதி.

meta

%d bloggers like this: